Säännöt

1. § Nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Galvanotekninen Yhdistys – Finlands Galvanotekniska Förening ry. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Finnish Plating Association.

2. § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on lisätä tietoutta pintakäsittelyn alalla sekä edistää alan kehitystä. Tämä tapahtuu esitelmien, konferenssien, keskustelujen sekä kurssien muodossa. Lisäksi yhdistys edistää yhteistyötä alan kysymyksistä kiinnostuneiden henkilöiden välillä. Yhteistyössä vastaavien ulkomaisten alan yhdistysten ym. kanssa yhdistys seuraa kansainvälistä kehitystä ja edistää kansainvälistä yhteistyötä pintakäsittelyn piirissä. Yhdistys ei voi harjoittaa liiketoimintaa.

3. § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan valita jokainen sen tarkoituksista ja päämäärästä kiinnostunut henkilö. Jäsenanomus osoitetaan hallitukselle, joka päättää hyväksymisestä.

Kunniajäseneksi voi yhdistys varsinaisessa kokouksessaan valita henkilön, joka arvokkailla suorituksillaan on edistänyt yhdistyksen toimintaa. Valinnan on oltava yksimielinen.

Yhdistyksellä voi olla kannattajajäseniä, joiksi voidaan hyväksyä yhdistyksen tarkoitusta ja päämääriä tukevia henkilöitä ja yrityksiä. Kannattajajäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen jäsenillä on koska hyvänsä oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka myös suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä seuraavista syistä:

1. Jäsen on toiminut vastoin yhdistyksen tarkoitusta

2. Jäsen on toistuvista muistutuksista huolimatta yhden vuoden aikana laiminlyönyt taloudelliset velvoitteensa kuten vuosi- ja kurssimaksut.

Erottamispäätöksen tekee hallitus. Yhdistyksestä erotettu jäsen voi kirjallisesti pyytää erottamispäätöksen uudelleenkäsittelyä yhdistyksen kokouksessa jättämällä kirjallisen vaatimuksen tästä hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

4. § Jäsenmaksut

Jäsenet maksavat säädetyt liittymis- ja vuosimaksut ja saavat jäseneksi tulonsa yhteydessä yhdistyksen säännöt. Kunniajäsen on vapaa vuosimaksun suorittamisesta. Kannattajajäsenet maksavat säädetyn kannattajajäsenmaksun.

5. § Hallitus ja muut virkailijat

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6 - 12 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja valitaan vuosittain, muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että vuosittain on ainakin puolet erovuoroisia. Tarvittaessa määrätään erovuoroisuus arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

6. § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen varoja, toimeenpanna kokouksen päätökset, suunnitella yhdistyksen toimintaa sekä edustaa yhdistystä.

7. § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai tämän estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen jos vähintään kolme jäsentä puheenjohtajan lisäksi on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa.

8. § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

9. § Lahjoitukset

Yhdistys on oikeutettu ottamaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi.

10. § Tilivuosi

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi.

11. § Tilintarkastus

Sihteeri ja varainhoitaja jättävät yhdistyksen asiakirjat tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään helmikuun 1. päivänä. Tilintarkastuskertomus on jätettävä hallitukselle viimeistään maaliskuun 1. päivänä.

12. § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous on huhti-toukokuussa. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää tai jos neljä hallituksen jäsentä vaatii sitä hallituksen kokouksessa. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnöstä. Kokouskutsu sekä esityslista on jätettävä postin kuljetettavaksi tai lähetettävä jäsenen tätä tarkoitusta varten antamaan sähköpostiosoitteeseen viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Yhdistyksen hallitus voi sallia osallistumisen kokoukseen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouskutsu muihin kokouksiin tehtäköön samalla tavalla.

Vuosikokouksessa, jonka avaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokouksen laillisuus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja 2 pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

4. Esitetään hallituksen kertomus kuluneelta toimintavuodelta sekä hyväksytyt uudet jäsenet

5. Kuullaan tilintarkastuskertomus

6. Käsitellään tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

7. Määrätään liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksut seuraavaksi vuodeksi

8. Käsitellään yhdistyksen talousarvio ja toimintasuunnitelma

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja kaksi tilintarkastajaa sekä kaksi varatilintarkastajaa

11. Käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat

13. § Äänioikeus

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokousten päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja avoimella äänestyksellä. Poikkeukset § 14 ja §15. Jos joku jäsen vaatii, suoritettakoon äänestys salaisena.

14. § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään kahdessa perättäisessä varsinaisessa kokouksessa. Päätökseen on saatava 2/3:n enemmistö annetuista äänistä.

15. § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kahden kuukauden sisällä peräkkäin pidetyn kokouksen päätös, näistä kokouksista toisen on oltava vuosikokous. Päätökseen on saatava 2/3:n enemmistö kokouksissa annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen ajamien tarkoitusperien edistämiseen Suomessa siten kuin siitä viimeinen vuosikokous päättää.

16. § Muut

Muutoin noudatettakoon voimassa olevaa yhdistyslakia.